Voorwaarden

algemene voorwaarden MeetSlim per 1
september 2013

Definities
– Communicatie: mededeling, verklaring of andere (informatie)uitwisseling van gegevens.
– consument/klant: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en, indien van toepassing, een elektriciteits- en/ of gas en/of warmte aansluiting heeft.
– consumentherkenningsmiddel: middel waarmee een natuurlijke persoon zich als consument herkenbaar kan maken (denk aan wachtwoorden, codes, handtekeningen, andere gegevens, kenmerken en/of procedures, al dan niet in combinatie met elkaar).
– Meetslim: Meetslim, KvK-nr. 57595100
– Meetslim abonnement: een gratis abonnement noodzakelijk voor de besturing van de MeetSlim applicatie. Geeft recht op toegang tot en inlog op de Webportal en, afhankelijk van deaangesloten apparatuur, bijvoorbeeld het beheer van of inzicht in verbruiksdata, verbruikten opzichte van vergelijkbare huishoudens, en overige energiebesparingsmogelijkheden.
– MeetSlim services: verzamelnaam voor MeetSlim, MeetSlim abonnement en applicaties.
– Randapparatuur: diverse aan te sluiten apparatuur, zoals een meterlezer, smart plug,
thermostaat en overige extra componenten die een aanvulling kunnen zijn op MeetSlim.
– Webportal/internetsite en applicatie: door MeetSlim verzorgde beveiligde elektronische internetomgeving die kan dienen voor uitwisseling van communicatie tussen de consument, de MeetSlim applicatie en MeetSlim. Afhankelijk van de gekozen opties maakt de webportal beheer van en inzicht in onder andere verbruiksdata, verbruik ten opzichte van vergelijkbare huishoudens, thermostaatopties, etc. en energiebesparingstips mogelijk.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
– Deze algemene voorwaarden gelden voor een aanbieding, offerte en overeenkomst tussen consument en MeetSlim met betrekking tot de Producten en eventueel andere producten en/of diensten en waarop MeetSlim deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
– Naast deze algemene voorwaarden is het MeetSlim privacy statement van toepassing. Deze is beschikbaar op www.meetslim.nl.

Totstandkoming overeenkomst
- De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod.
- Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, zal MeetSlim de consument langs elektronische weg hiervan een bevestiging sturen.
- Zolang de consument geen bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen van MeetSlim, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
- MeetSlim behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden, hetzij op te schorten, hetzij nadere voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden op grond van de volgende criteria;
- Technische (on)mogelijkheden voor gebruik van de MeetSlim applicatie en/of MeetSlim abonnement.
- Aanpassingen die noodzakelijk zijn op basis van wet- en regelgeving.

Looptijden, ingangsdatum en opzegtermijnen
- Het MeetSlim abonnement wordt afgesloten voor onbepaalde tijd.
- Het MeetSlim abonnement kan schriftelijk (post of e-mail) opgezegd worden. De opzegging dient doorgegeven te worden bij MeetSlim.

Activatie MeetSlim abonnement
- Voor activatie van het MeetSlim abonnement dient de consument zich
herkenbaar te maken en MeetSlim in staat te stellen zijn identiteit te verifiëren. consument dient gebruik te maken van een door MeetSlim aan te wijzen consumentherkenningsmiddel zoals een inlognaam en code.
- De consument zal veilig en zorgvuldig omgaan met consumentherkenningsmiddelen als
inlognaam en codes en onbevoegd gebruik daarvan voorkomen, alsmede (vaste of tijdelijke) consumentherkenningsmiddelen als inlognaam en codes geheim houden en niet door onbevoegden laten gebruiken of kopiëren.
- Een consument kan één MeetSlim abonnement aangaan per adres.
- De consument dient zelf zorg te dragen voor de voor het gebruik van de MeetSlim applicatie benodigde apparatuur met toebehoren, waaronder een router en breedband internet verbinding.
- Ook indien er tijdelijk geen internet verbinding aanwezig is, zal de verbruiksdata tijdelijk
worden opgeslagen en weer verzonden als de verbinding is hersteld.
- Onderdeel van het MeetSlim abonnement is toegang tot de Webportal via mobiele telefoon en/of tablet. Hiervoor is een app beschikbaar welke door de consument zelf
kosteloos kan worden betrokken via de operating system specifieke applicatie web winkels.
- Kosten die door derden bij de consument in rekening worden gebracht in verband met de noodzakelijke breedband internetverbinding, het gebruik van een PC, tablet of mobiele
telefoon, zijn voor rekening van de consument.

Verhuizing
- Indien de consument gedurende het lidmaatschap verhuist, kan het MeetSlim abonnement meegenomen en voortgezet worden op het nieuwe adres. In dit geval dient de MeetSlim applicatie opnieuw te worden ingesteld. Verdere informatie omtrend verhuizingen kunt u vinden op de website.

services
Faciliteiten en gegevensoverdracht.
- Alle faciliteiten die worden gebruikt voor het opslaan en verwerken van klantgegevens, voldoen aan hoge beveiligingsstandaarden die minstens zoveel bescherming bieden als de beveiligingsstandaarden voor faciliteiten waar MeetSlim eigen, soortgelijke informatie opslaat en verwerkt. MeetSlim heeft minimaal systemen en procedures geïmplementeerd die voldoen aan industrienormen, om de veiligheid en vertrouwelijkheid van klantgegevens te garanderen, te beschermen tegen verwachte dreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van klantgegevens en te beschermen tegen onbevoegde toegang tot of gebruik van klantgegevens. Als onderdeel van het leveren van de services, kan MeetSlim klantgegevens overdragen, opslaan en verwerken in Nederland of enig ander land waar MeetSlim of zijn vertegenwoordigers voorzieningen hebben. Door gebruik te maken van de services gaat de klant akkoord met deze overdracht, verwerking en opslag van klantgegevens.

Wijzigingen in de services
- MeetSlim mag van tijd tot tijd wijzigingen in de services aanbrengen die binnen de grenzen van het handelsverkeer aanvaardbaar zijn. Indien MeetSlim een ingrijpende wijziging aanbrengt in de services, zal MeetSlim de klant hiervan op de hoogte stellen, mits de klant zich bij MeetSlim heeft aangemeld om over een dergelijke wijziging te worden geïnformeerd.

Online voorwaarden
- MeetSlim kan van tijd tot tijd commercieel verantwoorde wijzigingen aanbrengen in de Online voorwaarden. Indien MeetSlim een ingrijpende wijziging aanbrengt in de Online voorwaarden, zal MeetSlim de klant hiervan op de hoogte stellen door een e-mail naar het E-mailadres voor kennisgeving te zenden of de klant via de Beheerinterface op de hoogte stellen. Indien de wijziging een wezenlijke negatieve invloed heeft op de klant en de klant niet akkoord gaat met de wijziging, moet de klant MeetSllim hiervan binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving op de hoogte stellen. Als de klant MetSlim op juiste wijze op de hoogte stelt, blijft de klant gebonden aan de voorwaarden die direct voorafgaande aan de wijziging golden tot het eind van de dan geldende Servicetermijn. Indien de betrokken services worden vernieuwd, worden ze vernieuwd onder de dan geldende Online voorwaarden van MeetSlim.

Verplichtingen van de klant
- De klant moet de services gebruiken in overeenstemming met het Beleid voor acceptabel gebruik. MeetSlim kan van tijd tot tijd nieuwe applicaties, functies of functionaliteit beschikbaar stellen voor de services, en mogelijk moet de klant voor het gebruik hiervan instemmen met aanvullende voorwaarden.

Ongeoorloofd gebruik
- De klant zal zich alle verantwoorde inspanningen getroosten om ongeoorloofd gebruik van de services te voorkomen en om ongeoorloofd gebruik te beëindigen. De klant zal MeetSlim direct op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van en elke ongeoorloofde toegang tot de Service waarvan de klant weet krijgt.

Beperkingen van het gebruik
- Tenzij MeetSlim uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat, mag de klant niet, en zal zich alle commercieel verantwoorde inspanningen getroosten om te zorgen dat derden niet: (a) de services verkopen, overdragen, leasen of het functionele equivalent hiervan, aan derden (tenzij dit uitdrukkelijk wordt goedgekeurd in de overeenkomst); (b) de services of enig deel hiervan onderwerpen aan reverse engineering; (c) een vervanging of soortelijke service pogen te maken door gebruik van of toegang tot de services; (d) de services gebruiken voor activiteiten met een verhoogd risico; of (e) de services gebruiken voor opslag of overdracht van klantgegevens.

verzoeken van derden
- De klant is verantwoordelijk voor het reageren op activiteiten van derden. MeetSlim zal, voor zover wettelijk toegestaan en volgens de voorwaarden van het verzoek van derden: (a) de klant direct op de hoogte stellen van ontvangst van een verzoek van derden; (b) voldoen aan redelijke verzoeken van de klant met betrekking tot pogingen om het verzoek van derden te bestrijden; en (c) de klant voorzien van informatie of hulpmiddelen die nodig zijn voor de klant om te reageren op het verzoek van derden. De klant zal eerst zelf proberen de informatie te verkrijgen die nodig is om aan het verzoek van derden te voldoen en zal alleen contact opnemen met MeetSlim als dergelijke informatie redelijkerwijs niet kan worden verkregen.

Gegevensverwerking
- De in deze overeenkomst gebruikte termen ‘persoonsgegevens’, ‘verwerken’, ‘beheerder’ en ‘verwerker’ hebben de betekenis zoals die door de Europese richtlijn aan deze termen is toegekend. De partijen stemmen ermee in en erkennen dat de wetgeving inzake gegevensbescherming van toepassing is op het verwerken van persoonsgegevens van de klant.
- Ten behoeve van deze overeenkomst en met betrekking tot persoonsgegevens van de klant, komen de partijen overeen dat de klant de beheerder is en dat MeetSlim de verwerker is. Binnen de reikwijdte van deze overeenkomst zal de klant voldoen aan al zijn verplichtingen als beheerder en zal MeetSlim voldoen aan diens verplichtingen als verwerker onder de Wetgeving inzake gegevensbescherming.
- MeetSlim verwerkt persoonsgegevens van de klant met het doel de services te onderhouden, te verbeteren en te verstrekken in overeenstemming met toepasselijke wetgeving. MeetSlim verwerkt persoonsgegevens van de klant conform klantinstructies op voorwaarde dat dergelijke instructies consistent zijn met de mogelijkheden van het beleid van MeetSlim. Indien MeetSlim niet in staat is te voldoen aan de klantinstructies omdat dergelijke instructies in strijd zijn met de overeenkomst zal MeetSlim de klant daarvan op de hoogte stellen zodra dat redelijkerwijs uitvoerbaar is. Na ontvangst van een dergelijke kennisgeving kan de klant de overeenkomst beëindigen door een schriftelijke melding (brief of email).
- De klant informeert eindgebruikers dat hun persoonsgegevens worden verwerkt conform deze overeenkomst en het Privacybeleid van MeetSlim.
- MeetSlim neemt en implementeert toepasselijke technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van klantgegevens tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging of onopzettelijk verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang (‘Beveiligingsmaatregelen’).
- MeetSlim zet de benodigde stappen om naleving van de Beveiligingsmaatregelen door werknemers en partners van MeetSlim te waarborgen.
- De klant gaat ermee akkoord dat MeetSlim het verwerken van klantgegevens uitbesteedt aan partners van MeetSlim in overeenstemming met deze overeenkomst en het privacybeleid van MeetSlim. Waar MeetSlim partners inschakelt voor het verwerken van klantgegevens verplicht MeetSlim dergelijke onderaannemers tot het implementeren van afdoende beveiligingsmaatregelen en tot het waarborgen van de vertrouwelijkheid van die gegevens.

Vrijwaring
- U verklaart MeetSlim, haar dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, adverteerders, licentiegevers, leveranciers of partners (gezamenlijk ‘MeetSlim en partners’) te vrijwaren tegen eventuele vorderingen van derden voortvloeiend uit of op enige wijze verband houdend met uw gebruik van MeetSlim, schending van de voorwaarden of enige andere acties die verband houden met het gebruik van MeetSlim services, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid of kosten voortvloeiend uit vorderingen, verliezen, schade (werkelijke schade en gevolgschade), rechtszaken, vonnissen, kosten voor procesvoering en advocaten, ongeacht soort en aard daarvan. In dat geval zal MeetSlim u schriftelijk op de hoogte stellen van dergelijke vorderingen, rechtszaken of processen.
Niet-aansprakelijksheidverklaring:
U begrijpt en gaat uitdrukkelijk akkoord met het volgende:
- Uw gebruik van de services welke MeetSlim is geheel voor eigen risico.
- MeetSlim services worden verleend in de huidige staat en naar beschikbaarheid voor zover toegestaan bij toepasselijk recht, verstrekken MeetSlim en partners uitdrukkelijk geen expliciete of impliciete garanties en voorwaarden van welke aard dan ook, met bedrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties en voorwaarden betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaals doe en niet-inbreukmakendheid.
- MeetSlim en partners garanderen niet dat MeetSlim services voldoen aan uw eisen,
- MeetSlim services ononderbroken, snel, beveiligd of geheel zonder fouten zullen zijn. De resulaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van MeetSlim services, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen via MeetSlim services zullen voldoen aan uw verwachtingen en fouten in de software zullen worden gecorrigeerd.
- Het downloaden of anderszins verkrijgen van materiaal via het gebruik van MeetSlim services geschiedt naar eigen inzicht en op eigen risico en u alleen bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of andere apparatuur of gegevensverlies voortvloeiende uit het downloaden van dit materiaal.
- Geen advies, mondeling of schriftelijk, aan u verstrekt door MeetSlim of verkregen via MeetSlim services leidt tot enige garantie die niet uitdrukkelijk in de voorwaarden wordt vermeld.

Beperkte aansprakelijkheid
- U begrijpt en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat MeetSlim en partners geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens u voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, verlies van goodwill, gebruik, gegevens of andere ontastbare verliezen (zelfs wanneer MeetSlim of zijn partners op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade) als gevolg van:
- Het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van MeetSlim services.
- Onrechtmatige toegang tot of wijziging van uw overdrachten of gegevens.
- Verklaringen of gedrag van enige derde partij met betrekking tot MeetSlim-services.
- Of enige andere kwestie met betrekking tot de MeetSlim services.

Geen derde rechthebbenden
- U stemt ermee in dat, tenzij in de voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt aangegeven, er geen derde rechthebbenden op de voorwaarden zullen zijn.

Wijzigingen algemene voorwaarden en slotbepalingen
MeetSlim kan deze algemene voorwaarden op ieder moment wijzigen en/of aanvullen en de nieuwe versie tegenover de consument van toepassing verklaren. MeetSlim zal tegenover de consument een inwerkingstermijn in acht nemen van ten minste 3 maanden. – De wijziging en/of aanvulling wordt dan van kracht, tenzij het MeetSlim abonnement door de consument wordt opgezegd voordat de wijziging ingaat.
- Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de door MeetSlim gehanteerde algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
- Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit de MeetSlim applicatie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter te Amsterdam.